Wie is wie?

Binnen N-VA Schoten zijn er heel wat mensen actief, zowel in het afdelingsbestuur als in het college van burgemeester en schepenen, de gemeenteraadsfractie en het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. 

Het afdelingsbestuur tekent de politieke lijn uit en waakt erover dat haar mandatarissen deze volgen. Daarnaast verzorgt het bestuur de organisatorische werking van de afdeling en is het verantwoordelijk voor de (politieke) interne en externe communicatie door de afdeling. Elke drie jaar wordt op een ledenvergadering een nieuw afdelingsbestuur verkozen uit de leden die zich hiervoor kandidaat hebben gesteld. N-VA Schoten heeft verder ook een vertegenwoordiger in de nationale partijraad van de N-VA, die tevens lid is van het arrondissementele bestuur.

Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018 behaalde N-VA Schoten een absolute meerderheid. Daardoor leveren we vanaf 1 januari 2019 naast de burgemeester ook zes schepenen, negen gemeenteraadsleden en vijf leden van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Samen vormen onze mandatarissen de politieke fractie van N-VA Schoten. Zij maken eveneens deel uit van het afdelingsbestuur.

U kan via onderstaande linken ontdekken wie al onze mensen zijn.