N-VA Schoten zorgt voor verantwoord sociaal beleid

Op 25 mei 2018, over deze onderwerpen: OCMW, Sociaal beleid

De afgelopen vijfenhalf jaar kon de OCMW-raad, waarin vijf N-VA-raadsleden zetelen, een groot aantal verwezenlijkingen op zijn conto schrijven.

Ter ondersteuning van de jonge gezinnen in Schoten werd in de eerste helft van de legislatuur het splinternieuwe kinderdagverblijf 't Beertje plechtig geopend in de Toekomstlaan op de Deuzeld. Eind vorig jaar ging er een nieuw kinderdagverblijf open in de Paalstraat, uitgebaat door twee onthaalouders met de steun van het OCMW. Voor de jongeren richtte het OCMW in de voormalige Pastorie aan de Deuzeldlaan een Inleefhuis in, waarin jongeren onder begeleiding van een gids op een interactieve manier kunnen ontdekken wat alleen wonen eigenlijk kost. Dit project is toegankelijk voor alle Schotense scholen.

Heel veel aandacht ging uit naar armoedebestrijding. Arbeid is de belangrijkste hefboom om uit de armoede te raken, en werklozen en leefloners worden dan ook geactiveerd om deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Selab (Sociaal Economisch Laboratorium), een intergemeentelijke samenwerking met zeven buurgemeenten, neemt de regierol op het vlak van de lokale sociale economie op zich. Het organiseert het wijk-werken, waarbij men klusjes kan laten uitvoeren door werkzoekenden, die worden vergoed met wijk-werkcheques. Sinds 1 januari 2018 vervangt het wijk-werken het vroegere PWA. Dat was een statuut dat veelal werd beschouwd als een werkloosheidsval, die de doorstroming naar het normale economische circuit belemmerde.

Samen met het OCMW Wijnegem werd de Woonzorggroep Voorkempen opgericht, een publiekrechtelijke vereniging die zal instaan voor de uitbating van het Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt, het Centrum voor Kortverblijf Verbert-Verrijdt, het Dagverzorgingscentrum ’t Dorp en het Woonzorgcentrum Rustenborg (Wijnegem). Bij die verzelfstandiging zal er strikt op worden toegezien dat de bewoners van dezelfde kwaliteitsvolle zorg kunnen blijven genieten.

Ook de opvang en ondersteuning van vluchtelingen is een taak van het OCMW. De nieuwkomers die recht hebben op een verblijfsvergunning worden geactiveerd door middel van een verplichte inburgeringscursus en lessen Nederlands, zodat ze optimaal kunnen integreren in onze gemeente.

In de toekomst willen we de klemtoon blijven leggen op het sociale aspect, met een correct, hedendaags, krachtig en efficiënt beleid. Zo zal er extra aandacht gaan naar de bestrijding van kinderarmoede.

Verder is de thuiszorg aan uitbreiding toe: als we willen dat onze ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven, hebben ze daarbij extra begeleiding nodig. Niet alle senioren zijn er immers van op de hoogte welke middelen de gemeente op het vlak van thuiszorg aanbiedt.

In het licht van de synergie tussen OCMW en gemeente werd de functie van seniorenconsulent in het leven geroepen, die de belangen van de senioren zal behartigen. Ook het project ‘Buren voor buren’, een buurtzorgproject waarbij bewoners op bezoek gaan bij senioren en een oogje in het zeil houden, moet verder worden uitgewerkt.

In het verlengde daarvan willen we naast het Huis van het Kind tot slot ook graag een Huis van de Senioren oprichten, waar alles wat te maken heeft met het seniorenbeleid wordt gecentraliseerd, een initiatief waar volgens de seniorenraad van onze gemeente een grote behoefte aan bestaat.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is