Gemeenteraad keurt Schotens Energie- en Klimaatactieplan goed

Op 30 november 2017

Eind november keurde de gemeenteraad het Duurzaam Energie- en Klimaatactieplan
(Sustainable Energy and Climate Action Plan - SECAP) goed. Dat vloeit voort uit de
ondertekening van het Europees Burgemeestersconvenant eerder dit jaar.
Met het plan verbindt de gemeente zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen op haar
grondgebied tegen 2030 met 40 % te verminderen. Het SECAP werd opgesteld in overleg
met alle geledingen van de gemeente, bijgestaan door een professionele partner. Het plan is
gebaseerd op maatregelen die vallen onder twee basisprincipes: mitigatie en adaptatie.
Mitigatie staat voor het tegengaan of beperken van klimaatverandering door het
terugdringen van de broeikasgasuitstoot via energiebesparing, rationeel energieverbruik en
de inzet van alternatieve (hernieuwbare) energiebronnen.
Adaptatie is het zich aanpassen aan de veranderende omstandigheden en negatieve
effecten van de klimaatverandering die zich reeds heeft ingezet. Die gevolgen zijn merkbaar
op het vlak van wateroverlast, watertekort, droogte en hitte.
N-VA Schoten is ervan overtuigd dat het lokaal beleid een groot draagvlak kan creëren bij de
bevolking om deze ambitieuze doelstellingen te bereiken. Tot dat inzicht kwamen ook tal
van Amerikaanse stadsbesturen die ondanks de starre houding van de Trump-administratie
toch op eigen initiatief een afvaardiging naar de klimaattop in Bonn stuurden.
Ondanks het uiterste beperkte aandeel (2%) van het gemeenteapparaat in de globale CO2-
uitstoot en energieverbruik moet het gemeentebestuur het voortouw nemen en de rol van
voorbeeldfunctie blijven vervullen door permanent te verduurzamen.
De gezinnen nemen met 35% het grootste aandeel (CO2 en energie) voor hun rekening
(verwarming van gebouwen, sanitair warm water en elektriciteitsverbruik), gevolgd door de
industrie (27%), de transport- (20%) en de dienstensector (15%).
Het SECAP kan dan ook alleen slagen als we ons allemaal inzetten. Isoleren, zuinig omgaan
met energie, gebruik van hernieuwbare energiebronnen, verstandige keuze van
vervoersmiddelen (mitigatie), waterinfiltratie, regenwaterhergebruik, groendaken,
streekeigen aanplantingen (adaptatie), ... iedereen zal zijn steentje moeten bijdragen.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is